Generalforsamling 2023

Generalforsamling afholdes onsdag den 22. marts 2023 på Montra Hotel Sabro Kro.

Program:

10.00 – Ankomst kaffe/brød

10.30 – Generalforsamling

11.30 – Frokost


Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt sted inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indvarsles med mindst en måneds varsel ved udsendelse af indkaldelse direkte til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for Foreningens virksomhed.
  3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
  5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
  6. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.
  7. Indkomne forslag. Fra bestyrelsen og medlemmer. (Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  9. Valg af revisionsfirma.
  10. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent og referent. 

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens forløb og stemmeafgivningen og dens resultater.

Adgang til og taleret på generalforsamlingen har samtlige medlemmer. 

Ejes et energianlæg af en flerhed af personer eller er det selvejende, har samtlige lovligt valgte repræsentanter for energianlægget adgang til og taleret på generalforsamlingen. 

Alle med adgang til generalforsamlingen er valgbare.

Antal stemmer pr. medlem opgøres ud fra antal grundkontingent. Der kan dog højst opnås 5 stemmer. Ved samdrift og/eller sameje kan der højst opnås 10 stemmer.

Der udleveres stemmesedler til de fremmødte medlemmer, svarende til deres stemmeantal. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan et medlem højst udøve fuldmagt for 1 medlem udover medlemmets eget. Det er en forudsætning for stemmeafgivelse at medlemmet ikke er i restance med kontingentbetalingen.

Ved valg til bestyrelsen er hvert medlem berettiget til at opstille en kandidat, og kan højst besætte en plads i bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. 

Bestyrelsen skal derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på 14 dage, til afholdelse senest 2 måneder efter ønsket er fremsat.