Om Decentral Energi

Foreningen Decentral Energi er en forening, der varetager interesserne for decentrale energiproducenter og erhvervsmæssige energiforbrugere. Blandt vores medlemmer er kraftvarmeværker, biogasanlæg, gartnerier og industrivirksomheder.

Foreningens formål

Vores formål er bredt at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser inden for energiområdet, herunder i forhold til produktion, forbrug og handel. Interessevaretagelsen omfatter blandt andet spørgsmål i relation til økonomi, miljø og alle former for regulatoriske og lovgivningsmæssige forhold samt dermed beslægtede emner og aktiviteter.

Foreningen hed tidligere Foreningen Danske Kraftvarmeværker, men på en ekstraordinær generalforsamling 5. oktober 2020 skiftede Foreningen navn til Foreningen Decentral Energi.

Foreningen er desuden fusioneret med Foreningen for Slutbrugere af Energi (FSE).

Vores målsætning er at være

  • medbestemmende omkring nye tiltag på energiområdet.
  • høringspart i forbindelse med nye lovforslag på energi- og miljøområdet.
  • repræsenteret i relevante udvalg nedsat af Energi- og Miljøstyrelsen.
  • tilstede ved forelæggelse af synspunkter overfor ministre og politikere.
  • deltage i lovforberedende arbejde af betydning for medlemmerne.

Der bliver i øjeblikket indgået mange spændende alliancer i energisektoren, og for os drejer det sig om at udnytte den store synergi i medlemskredsens forskellighed og handle ud fra, hvad der på såvel den korte som lange bane tjener medlemmerne bedst.