Vedtægter

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er: Foreningen Decentral Energi. 
Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§2 Formål

Foreningens formål er bredt at varetage medlemmernes erhvervsmæssige interesser inden for energiområdet, herunder i forhold til produktion, forbrug og handel. Interessevaretagelsen omfatter bl.a. spørgsmål i relation til økonomi, miljø og alle former for regulatoriske og lovgivningsmæssige forhold samt dermed beslægtede emner og aktiviteter.

§3 Medlemmer og udtrædelse

Som medlemmer kan optages interessenter med

 • energianlæg, der er indrettet til samproduktion af el og varme
 • energianlæg, der er indrettet til varmeproduktion fra biomasse, varmepumper og solenergi
 • reservekraftanlæg (kondensanlæg)
 • virksomheder med intern eller ekstern udnyttelse af overskudsvarme
 • biogasanlæg med opgradering
 • andre former for energianlæg
 • øvrige med erhvervsmæssige interesser og aktiviteter indenfor Foreningens virkeområder.

Optagelse som medlem sker ved bestyrelsens foranstaltning. 

Udtræden af Foreningen kan ske med virkning fra et nyt regnskabsår og med 6 måneders varsel, jf. dog § 7. Det er en forudsætning for medlemskab at kontingentet er betalt inden generalforsamlingen. 
Udelukkelse af Foreningen sker ved beslutning på generalforsamlingen.

§4 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 5 og max. 8 medlemmer. 5 eller 6 medlemmer vælges på generalforsamlingen og søges ligeligt fordelt ud fra den aktuelle medlemssammensætning. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer har ret til at udpege 1 – 2 yderligere bestyrelsesmedlemmer med særlig kompetence inden for Foreningens aktivitetsområder og/eller repræsenterende en væsentlig medlemsgruppe, der ikke på anden vis er rimeligt repræsenteret i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer valgt af generalforsamlingen er valgt for en 3-årig periode, øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode frem til førstkommende generalforsamling. Kun generalforsamlingsvalgte medlemmer kan vælges til formand, næstformand og kasserer.

Der er 2 på valg 1. og 2. år. I år 3 er 1 eller 2 på valg.

Rækkefølgen bestemmes de første 2 gange ved lodtrækning.

Ved frafald i valgperioden kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling. Der vælges ikke suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er mødt til lovligt varslet møde. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel, og indkaldes af formanden eller et flertal af medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med mindst formand, næstformand og kasserer. Valgbare på generalforsamlingen til bestyrelsen er ejere af medlemsvirksomheder eller lovligt valgte repræsentanter for medlemsvirksomheder.

Bestyrelsen afgør eventuelle stridsspørgsmål om valgbarhed endeligt.

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fastsætter selv sine møder. 

Over det på bestyrelsesmødet passerede føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de deltagende bestyrelsesmedlemmer. 

I bestyrelsens beslutningsprotokol indføres referat fra generalforsamlingerne, der underskrives af generalforsamlingens dirigent og referent.

§5 Ledelse

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af Foreningens anliggender. Den antager og afskediger eventuel fornøden medhjælp. Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til daglig leder angående ansættelse af kontormedhjælp.

§6 Tegningsregel

Foreningen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på generalforsamlingen, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

Ved køb eller salg af fast ejendom samt ved pantsætning af Foreningens aktiver og ved stiftelse af lån, tegnes den dog af den samlede bestyrelse. 

Ingen medlemmer, bestyrelsesmedlemmer eller ansatte hæfter for Foreningens forpligtelser.

§7 Kontingent

Foreningens midler tilvejebringes af medlemmerne ved indbetaling af kontingent til Foreningen. 

Kontingentet fastsættes som et grundkontingent pr. påbegyndt 500 kW el-effekt, 1 MW varmeeffekt eller 100 m3 effekt opgraderet bionaturgas. Dog højst 5 gange grundkontingent. For de af Foreningens medlemmer, der har betalt kontingent i 2020, ændres princippet for kontingentberegning ikke. Kontingent for medlemmer, som ikke umiddelbart passer ind i kontingentstrukturen, fastsættes af bestyrelsen. 

Ved kontingentstigning over 50% fra det ene år til det næste er ethvert medlem berettiget til at udtræde uden varsel inden for 3 måneder efter generalforsamlingen, hvor kontingentstigningen er besluttet. 

Kontingentet fastsættes således at det som minimum kan dække udgifterne i forbindelse med Foreningens virke.

§8 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Foreningens regnskab revideres af et af generalforsamlingen valgt revisionsfirma. 

Revisionsfirmaet vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

§9 Generalforsamling

Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på et af bestyrelsen valgt sted inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indvarsles med mindst en måneds varsel ved udsendelse af indkaldelse direkte til medlemmerne.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for Foreningens virksomhed.
 3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.
 4. Fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår.
 5. Fastsættelse af honorar til bestyrelsen.
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår.
 7. Indkomne forslag. Fra bestyrelsen og medlemmer. (Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen)
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. Valg af revisionsfirma.
 10. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent og referent. 

Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens forløb og stemmeafgivningen og dens resultater.

Adgang til og taleret på generalforsamlingen har samtlige medlemmer. 

Ejes et energianlæg af en flerhed af personer eller er det selvejende, har samtlige lovligt valgte repræsentanter for energianlægget adgang til og taleret på generalforsamlingen. 

Alle med adgang til generalforsamlingen er valgbare.

Antal stemmer pr. medlem opgøres ud fra antal grundkontingent. Der kan dog højst opnås 5 stemmer. Ved samdrift og/eller sameje kan der højst opnås 10 stemmer.

Der udleveres stemmesedler til de fremmødte medlemmer, svarende til deres stemmeantal. Stemmeret kan udøves ved fuldmagt, dog kan et medlem højst udøve fuldmagt for 1 medlem udover medlemmets eget. Det er en forudsætning for stemmeafgivelse at medlemmet ikke er i restance med kontingentbetalingen.

Ved valg til bestyrelsen er hvert medlem berettiget til at opstille en kandidat, og kan højst besætte en plads i bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af Foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af forslag, der ønskes behandlet. 

Bestyrelsen skal derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling med et varsel på 14 dage, til afholdelse senest 2 måneder efter ønsket er fremsat.

§10 Vedtægtsændringer

Til ændring af Foreningens vedtægter kræves, at mindst halvdelen af Foreningens medlemmer er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer godkender vedtægtsændringsforslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringer, skal der for vedtagelse af vedtægtsændringerne inden to måneder indkaldes til ny generalforsamling. Vedtægtsændringsforslaget kan da vedtages med almindeligt stemmeflertal, uanset fremmødet.

§11 Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling indkaldt med dette formål. Indkaldelse til opløsning af Foreningen sker efter samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling, og stemmeafgivningen følger samme regler som for vedtægtsændringer.

Besluttes Foreningen opløst, skal der på samme generalforsamling vælges en likvidationskomité, der på bedste måde søger at realisere Foreningens aktiver og udlodde et eventuelt overskud til foreningsmedlemmer eller til et formål, der er i overensstemmelse med Foreningens formål. Bestemmelse om udlodning af eventuelt overskud træffes på samme generalforsamling.

Ved udtræden af Foreningen har medlemmer ikke længere nogen ret i Foreningens aktiver.

§12 Tvister

Opstår der tvist mellem Foreningen og et medlem, skal en sådan tvist afgøres ved voldgift. Det pågældende medlem og Foreningen vælger hver en voldgiftsmand. Forinden sagens begyndelse udpeger voldgiftsmændene i forening en opmand.

Kan voldgiftsmændene ikke enes om valget af opmand, udpeges denne af landsretten for den del af landet, hvor Foreningen har hjemsted.

Den der ønsker voldgift udmeldt, skal senest en måned efter, at tvisten er opstået, skriftligt meddele modparten ønsket om voldgift med oplysninger om valg af voldgiftsmand. Hvis modparten ikke inden 14 dage derefter skriftligt har givet oplysninger om sin voldgiftsmand, udpeges denne af underretten for den retskreds, hvor modparten har hjemsted.

Voldgiftsretten bestemmer selv procedureformen, men voldgiftskendelsen skal afgives senest 1 måned efter, at sagen er optaget til kendelse, og voldgiftsmændene skal samtidig ved kendelsens afsigelse fastsætte en fordeling af voldgiftsrettens omkostninger mellem parterne.

§13

Foranstående vedtægter med ændringer blev fremlagt på den ordinære generalforsamling den 17. september 2020 på Hotel Sabro Kro og vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 5. oktober 2020.