Energistatus for 2022: Mere grøn strøm, mindre forbrug

Andelen af vedvarende energi i det danske energimix var historisk høj i 2022, samtidig med at det korrigerede bruttoenergiforbrug blev det laveste i de 50 år, Energistyrelsen har målt det.

Energistyrelsen har netop publiceret Energistatistik 2022, og set med den grønne omstillings briller er det positiv læsning. For med en andel på 81,4 procent dækkede vedvarende energi en større portion af det samlede elforbrug i Danmark end nogensinde tidligere.

Derudover satte Energiforsyningskrisen, de høje energipriser og det lune vejr sidste år sit præg på energiforbruget. Det faktiske energiforbrug faldt således med 3,8 procent til 678 PJ i 2022, mens bruttoenergiforbruget, korrigeret for klimaudsving og elhandel, faldt med 4,4 procent.

Siden 1990 har Danmark reduceret det korrigerede bruttoenergiforbrug med 15 procent, og Energistyrelsen har ikke registreret et lavere bruttoenergiforbrug i de 50 år, hvor styrelsen har opgjort det.

Forbruget af naturgas faldt sidste år med 29,3 procent. Det skyldtes dels, at de høje naturgaspriser tilskyndede husholdninger og virksomheder til at spare. Samtidig udgjorde bionaturgas en større andel af ledningsgassen, ligesom vejret var lunere end normalt sidste år.

Forbruget af kul og koks faldt med 1,8 procent, og fortsatte dermed den nedadgående trend, der er set de seneste år. Siden 1990 er forbruget af kul og koks således reduceret med 82,8 procent. I modsat retning trækker en stigning i olieforbruget til luftfart på omkring 70 procent som resultat af en højere rejseaktivitet efter de to corona-år.

Produktionen af el baseret på vedvarende energi voksede i 2022 til 81,4 procent af den indenlandske elforsyning mod 71,9 procent i 2021. Her bidrog vindkraft med 53,6 procent, mens biomasse udgjorde 18,9 procent og solenergi, vandkraft og biogas de resterende 8,8 procent.

Udvikling fortsætter i 2023

Mere generelt faldt det faktiske forbrug af vedvarende energi med 1,2 procent i 2022 som konsekvens af et stort fald på 29,0 procent i forbruget af træpiller, mens forbruget af biogas og solenergi steg med henholdsvis 10,2 procent og 48,1 procent.

Danmarks produktion af råolie og naturgas faldt for begge brændslers vedkommende med 1,6 procent i 2022, mens produktionen af vedvarende energi steg med 10,5 procent.

Danmarks faktiske CO2-udledninger fra energiforbrug faldt med 0,2 mio. ton til 27,7 mio. ton i 2022. Når udledningerne korrigeres for brændselsforbrug knyttet til elhandel og klimaudsving, faldt CO2-udledningerne 4,4 procent til 28,7 mio. ton. Siden 1990 er de korrigerede CO2-udledninger fra energiforbrug faldet 53,1 procent.

Tendenserne ser i øvrigt ud til at fortsætte her i 2023, hvor Energistyrelsens tal viser et stort fald i forbruget af kul og naturgas i første ni måneder af året.

Mere specifikt er forbruget af kul faldet 30,3 procent, og naturgasforbruget faldet 10,8 procent i de første ni måneder af 2023 sammenlignet med samme periode året før. Samtidig er bionaturgasandelen af gasforbruget vokset til 33 procent, mens elproduktionen fra solceller er steget med hele 55 procent.