Produktion af sol- og vindkraft satte rekord i 2023

Produktion af sol- og vindkraft satte rekord i 2023.

Strømmen i Danmark blev grønnere sidste år, hvor el fra sol- og vindkraft dækkede 63 procent af elforsyningen. Det skyldtes især en stor stigning i produktionen på danske solcelleanlæg på 53 procent sammenlignet med 2022.

Den vedvarende energi har gennem efterhånden mange år været på fremmarch i Danmark, og sidste år blev ingen undtagelse. Det viser den foreløbige energistatistik for 2023, som Energistyrelsen udgav for nylig.

Det samlede forbrug af vedvarende energi steg i 2023 med 1,6 procent og dækkede dermed knap 44 procent af Danmarks faktiske energiforbrug. Stigningen var især drevet af en stigning i produktionen af sol- og vindkraft på henholdsvis 53 procent og to procent, og derudover en vækst i biogasproduktionen på 11 procent Forbruget af biomasse faldt i modsætning hertil med godt to procent

Tendensen med et faldende samlet energiforbrug fra 2022 fortsatte sidste år, hvor det faktiske energiforbrug faldt med 1,1 procent i forhold til året før. Udviklingen var båret af et stort fald i forbruget af kul på 35 procent og et mindre fald i forbruget af naturgas på 2,7 procent

Det store fald i kulforbruget skyldtes blandt andet en mindre produktion af el på de danske kraftværker på grund af en kombination af, at nettoimporten af elektricitet steg fra 5 PJ til 11 PJ, og at vindkraft- og særligt solcelleanlæg producerede mere strøm i 2023 og således tilsammen dækkede 63,1 procent af elforsyningen.

Mindre CO2, lidt lavere selvforsyningsgrad

Som konsekvens af det lavere forbrug af fossile brændsler, faldt de faktiske CO2-emissioner fra energiforbruget med 4,8 procent i 2023. Når emissionerne fra energiforbrug korrigeres for temperaturudsving og brændselsforbrug knyttet til nettoelimport, er faldet på 2,6 procent

Energistyrelsens tal viser også, at den samlede danske produktion af energi faldt med én procent i forhold til 2022. Det skyldes, at produktionen af råolie og naturgas faldt med henholdsvis 8,3 procent og 3,2 procent, mens produktionen af vedvarende energi steg med 4,2 procent

Styrelsen beretter også, at Danmarks selvforsyningsgrad for energi var i 2023 på 59 procent Det er et lille fald i forhold til 2022, da faldet i produktionen af råolie og naturgas, kun delvist opvejes af stigningen i produktionen af vedvarende energi.